Advertisements

Vĩnh Long Postal Code (Zip Code)

Advertisements

Vĩnh Long Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION
Province Vĩnh Long
Postal Code 891110 – 892900
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for Vĩnh Long areas.

Vĩnh Long Zip Codes

District Zip Code
Vinh Long City 891110 – 894410
Bình Minh Town 892100 – 892143
Binh Tan District 893801 – 893920
Long Ho District 891300 – 891501
Mang Thit District 893410 – 893405
Tam Binh District 891980 – 891800
Tra On District 892500 – 892506
Vung Liem District 893220 – 892900

Vinh Long ZIP code – Vinh Long City

Province

City

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Vĩnh Long

Vĩnh Long

891110

Điểm BĐVHX Tân Hòa

Tổ 1 đến 29, Ấp Tân Phú, Xã Tân Hoà, Vĩnh Long

Vĩnh Long

Vĩnh Long

891121

Điểm BĐVHX Tân Hội

Ấp Tân Bình, Xã Tân Hội, Vĩnh Long

Vĩnh Long

Vĩnh Long

890000

Bưu cục cấp 1 Vĩnh Long

Số 12C, Đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Vĩnh Long

Vĩnh Long

Vĩnh Long

891050

Bưu cục cấp 3 Nguyễn Huệ

Số 144, Đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Vĩnh Long

Vĩnh Long

Vĩnh Long

891130

Bưu cục cấp 3 Phước Thọ

Số 2D, Đường Phó Cơ Điều, Phường 8, Vĩnh Long

Vĩnh Long

Vĩnh Long

891090

Bưu cục cấp 3 Tân Ngãi

Tổ 1 đến 31, Ấp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, Vĩnh Long

Vĩnh Long

Vĩnh Long

891080

Điểm BĐVHX Trường An

Tổ 1 đén 20, Ấp Tân Quới Hưng, Xã Trường An, Vĩnh Long

Vĩnh Long

Vĩnh Long

891164

Đại lý bưu điện Vĩnh Long 11

Số 142, Đường Trần Phú, Phường 4, Vĩnh Long

Vĩnh Long

Vĩnh Long

891071

Đại lý bưu điện Vĩnh Long 13

Số 02, Đường Phạm Hùng, Phường 9, Vĩnh Long

Vĩnh Long

Vĩnh Long

891098

Điểm BĐVHX Tân Ngãi

Số 52B, Tổ 1 đến 8, Ấp Vĩnh Phú, Xã Tân Ngãi, Vĩnh Long

Vĩnh Long

Vĩnh Long

890900

Bưu cục cấp 1 Hệ 1 Vĩnh Long

Số 12C, Đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Vĩnh Long

Vĩnh Long

Vĩnh Long

891133

Hòm thư Công cộng độc lập

Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, Vĩnh Long

Vĩnh Long

Vĩnh Long

891051

Hòm thư Công cộng độc lập

Đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Vĩnh Long

Vĩnh Long

Vĩnh Long

891156

Hòm thư Công cộng độc lập

Đường Mậu Thân, Phường 3, Vĩnh Long

Vĩnh Long

Vĩnh Long

891157

Hòm thư Công cộng độc lập

Đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Vĩnh Long

Vĩnh Long

Vĩnh Long

891085

Hòm thư Công cộng độc lập

Tổ 1 đên 30, Ấp Tân Quới Đông, Xã Trường An, Vĩnh Long

Vĩnh Long

Vĩnh Long

894380

Bưu cục cấp 3 KHL Vĩnh Long

Số 14, Đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Vĩnh Long

Vĩnh Long

Vĩnh Long

894410

Bưu cục cấp 3 BC 3 Mỹ Phú

Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Hội, Vĩnh Long

Vinh Long ZIP code – Bình Minh Town

Province

Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Vĩnh Long

Bình Minh

892100

Bưu cục cấp 2 Bình Minh

Số 127/15, Khóm 1, Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh

Vĩnh Long

Bình Minh

892120

Điểm BĐVHX Thuận An

Ấp Thuận Tiến B, Xã Thuận An, Thị xã Bình Minh

Vĩnh Long

Bình Minh

892240

Điểm BĐVHX Mỹ Hòa

Ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ Hoà, Thị xã Bình Minh

Vĩnh Long

Bình Minh

892190

Điểm BĐVHX Đông Bình

Ấp Đông Hậu, Xã Đông Bình, Thị xã Bình Minh

Vĩnh Long

Bình Minh

892210

Điểm BĐVHX Đông Thạnh

Ấp Đông Thạnh A, Xã Đông Thạnh, Thị xã Bình Minh

Vĩnh Long

Bình Minh

892220

Điểm BĐVHX Đông Thành

Ấp Đông Hòa 2, Xã Đông Thành, Thị xã Bình Minh

Vĩnh Long

Bình Minh

892101

Hòm thư Công cộng độc lập

Khóm 9, Thị Trấn Cái Vồn, Thị xã Bình Minh

Vĩnh Long

Bình Minh

892102

Hòm thư Công cộng độc lập

Khóm 2, Thị Trấn Cái Vồn, Thị xã Bình Minh

Vĩnh Long

Bình Minh

892103

Hòm thư Công cộng độc lập

Khóm 1, Thị Trấn Cái Vồn, Thị xã Bình Minh

Vĩnh Long

Bình Minh

892143

Hòm thư Công cộng Độc lập

Khóm 1, Thị Trấn Cái Vồn, Thị xã Bình Minh

Vinh Long ZIP code – Binh Tan District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Vĩnh Long

Bình Tân

893801

Điểm BĐVHX Mỹ Thuận

Ấp Mỹ Thạnh B, Xã Mỹ Thuận, Huyện Bình Tân

Vĩnh Long

Bình Tân

893820

Điểm BĐVHX Nguyễn Văn Thảnh

Tổ 1 đến 12, Ấp Mỹ Hòa, Xã Nguyễn Văn Thảnh, Huyện Bình Tân

Vĩnh Long

Bình Tân

893960

Điểm BĐVHX Thành Lợi

Tổ 1 đến 16, Ấp Thành Tâm, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân

Vĩnh Long

Bình Tân

893980

Điểm BĐVHX Thành Trung

Ấp Thành Thuận, Xã Thành Trung, Huyện Bình Tân

Vĩnh Long

Bình Tân

893940

Điểm BĐVHX Thành Đông

Tổ 1 đến 6, Ấp Thành An, Xã Thành Đông, Huyện Bình Tân

Vĩnh Long

Bình Tân

893860

Điểm BĐVHX Tân Hưng

Ấp Hưng Thuận, Xã Tân Hưng, Huyện Bình Tân

Vĩnh Long

Bình Tân

893850

Điểm BĐVHX Tân Bình

Tổ 1 đến 10, Ấp Tân Hậu, Xã Tân Bình, Huyện Bình Tân

Vĩnh Long

Bình Tân

893880

Điểm BĐVHX Tân Lược

Tổ 1 đến 19, Ấp Tân Lộc, Xã Tân Lược, Huyện Bình Tân

Vĩnh Long

Bình Tân

893840

Điểm BĐVHX Tân An Thạnh

Tổ 1 đến 25, Ấp An Thới, Xã Tân An Thạnh, Huyện Bình Tân

Vĩnh Long

Bình Tân

893800

Bưu cục cấp 2 Bình Tân

Tổ 1 đến 16, Ấp Tân Thuận, Xã Tân Qưới, Huyện Bình Tân

Vĩnh Long

Bình Tân

893900

Hòm thư Công cộng độc lập

Tổ 1 đến 16, Ấp Tân Thuận, Xã Tân Qưới, Huyện Bình Tân

Vĩnh Long

Bình Tân

893920

Điểm BĐVHX Tân Thành

Tổ 1 đến 12, Ấp Tân Lập, Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân

Vinh Long ZIP code – Long Ho District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Vĩnh Long

Long Hồ

891300

Bưu cục cấp 2 Long Hồ

Khóm 1, Thị Trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ

Vĩnh Long

Long Hồ

891340

Điểm BĐVHX Bình Hòa Phước

Ấp Bình Hòa 2, Xã Bình Hoà Phước, Huyện Long Hồ

Vĩnh Long

Long Hồ

891490

Điểm BĐVHX Phước Hậu

Ấp Phước Lợi A, Xã Phước Hậu, Huyện Long Hồ

Vĩnh Long

Long Hồ

891390

Điểm BĐVHX Tân Hạnh

Ấp Tân Thuận, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ

Vĩnh Long

Long Hồ

891450

Điểm BĐVHX Hòa Phú

Ấp Lộc Hưng, Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ

Vĩnh Long

Long Hồ

891540

Điểm BĐVHX Long An

Ấp An Hiệp, Xã Long An, Huyện Long Hồ

Vĩnh Long

Long Hồ

891430

Điểm BĐVHX Thạnh Quới

Ấp Thạnh Phú, Xã Thạnh Qưới, Huyện Long Hồ

Vĩnh Long

Long Hồ

891500

Điểm BĐVHX Long Phước

Ấp Phước Nguơn B, Xã Long Phước, Huyện Long Hồ

Vĩnh Long

Long Hồ

891350

Điểm BĐVHX Đồng Phú

Ấp Thuận Long, Xã Đồng Phú, Huyện Long Hồ

Vĩnh Long

Long Hồ

891520

Điểm BĐVHX Phú Đức

Ấp An Hòa, Xã Phú Đức, Huyện Long Hồ

Vĩnh Long

Long Hồ

891320

Điểm BĐVHX Thanh Đức

Ấp Thanh Mỹ II, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ

Vĩnh Long

Long Hồ

891337

Điểm BĐVHX Hoà Ninh

Ấp Bình Thuận 1, Xã Hoà Ninh, Huyện Long Hồ

Vĩnh Long

Long Hồ

891460

Bưu cục cấp 3 Khu công nghiệp Hoà Phú

Ấp Phước Hòa, Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ

Vĩnh Long

Long Hồ

891418

Điểm BĐVHX Phú Quới

Ấp Phú Long A, Xã Phú Qưới, Huyện Long Hồ

Vĩnh Long

Long Hồ

891378

Điểm BĐVHX An Bình

Ấp An Thuận, Xã An Bình, Huyện Long Hồ

Vĩnh Long

Long Hồ

891501

Hòm thư Công cộng độc lập

Ấp Long Thuận A, Xã Long Phước, Huyện Long Hồ

Vinh Long ZIP code – Mang Thit District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Vĩnh Long

Mang Thít

893410

Điểm BĐVHX Chánh An

Ấp Mỹ Chánh, Xã Chánh An, Huyện Mang Thít

Vĩnh Long

Mang Thít

893430

Điểm BĐVHX An Phước

Ấp Thanh Thủy, Xã An Phước, Huyện Mang Thít

Vĩnh Long

Mang Thít

893510

Điểm BĐVHX Chánh Hội

Ấp Ii A, Xã Chánh Hội, Huyện Mang Thít

Vĩnh Long

Mang Thít

893490

Điểm BĐVHX Nhơn Phú

Ấp Chợ, Xã Nhơn Phú, Huyện Mang Thít

Vĩnh Long

Mang Thít

893470

Điểm BĐVHX Mỹ An

Ấp Hòa Long, Xã Mỹ An, Huyện Mang Thít

Vĩnh Long

Mang Thít

893530

Điểm BĐVHX Bình Phước

Ấp Phước Tường A, Xã Bình Phước, Huyện Mang Thít

Vĩnh Long

Mang Thít

893560

Điểm BĐVHX Hòa Tịnh

Ấp Bình Tịnh B, Xã Hoà Tịnh, Huyện Mang Thít

Vĩnh Long

Mang Thít

893580

Điểm BĐVHX Long Mỹ

Ấp Long Phước, Xã Long Mỹ, Huyện Mang Thít

Vĩnh Long

Mang Thít

893630

Điểm BĐVHX Tân An Hội

Ấp Tân Thiềng, Xã Tân An Hội, Huyện Mang Thít

Vĩnh Long

Mang Thít

893590

Điểm BĐVHX Tân Long

Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Long, Huyện Mang Thít

Vĩnh Long

Mang Thít

893610

Điểm BĐVHX Tân Long Hội

Ấp Thanh Phong, Xã Tân Long Hội, Huyện Mang Thít

Vĩnh Long

Mang Thít

893400

Bưu cục cấp 2 Mang Thít

Khóm 1, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít

Vĩnh Long

Mang Thít

893458

Điểm BĐVHX Mỹ Phước

Ấp Cái Kè, Xã Mỹ Phước, Huyện Mang Thít

Vĩnh Long

Mang Thít

893405

Hòm thư Công cộng độc lập

Khóm 2, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít

Vinh Long ZIP code – Tam Binh District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Vĩnh Long

Tam Bình

891980

Điểm BĐVHX Hòa Thạnh

Ấp Hai, Xã Hoà Thạnh, Huyện Tam Bình

Vĩnh Long

Tam Bình

891710

Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh Trung

Ấp Mỹ Trung I, Xã Mỹ Thạnh Trung, Huyện Tam Bình

Vĩnh Long

Tam Bình

891790

Điểm BĐVHX Long Phú

Ấp Phú Sơn A, Xã Long Phú, Huyện Tam Bình

Vĩnh Long

Tam Bình

891770

Điểm BĐVHX Ngãi Tứ

Ấp An Phong, Xã Ngãi Tứ, Huyện Tam Bình

Vĩnh Long

Tam Bình

891730

Điểm BĐVHX Bình Ninh

Ấp Phú Tân, Xã Bình Ninh, Huyện Tam Bình

Vĩnh Long

Tam Bình

891750

Điểm BĐVHX Loan Mỹ

Ấp Giữa, Xã Loan Mỹ, Huyện Tam Bình

Vĩnh Long

Tam Bình

891960

Điểm BĐVHX Hòa Hiệp

Tổ 1 đến 19, Ấp Mười, Xã Hoà Hiệp, Huyện Tam Bình

Vĩnh Long

Tam Bình

891940

Điểm BĐVHX Hòa Lộc

Ấp Hai, Xã Hoà Lộc, Huyện Tam Bình

Vĩnh Long

Tam Bình

891880

Bưu cục cấp 3 Mỹ Lộc

Tổ 1 đến 21, Ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ Lộc, Huyện Tam Bình

Vĩnh Long

Tam Bình

891900

Điểm BĐVHX Hậu Lộc

Tổ 1 đến 15, Ấp Sáu, Xã Hậu Lộc, Huyện Tam Bình

Vĩnh Long

Tam Bình

891850

Điểm BĐVHX Tân Lộc

Tổ 1 đến 32, Ấp Một, Xã Tân Lộc, Huyện Tam Bình

Vĩnh Long

Tam Bình

891860

Điểm BĐVHX Phú Lộc

Tổ 1 đến 15, Ấp Ba B, Xã Phú Lộc, Huyện Tam Bình

Vĩnh Long

Tam Bình

891810

Bưu cục cấp 3 Ba Càng

Ấp Phú Trường, Xã Song Phú, Huyện Tam Bình

Vĩnh Long

Tam Bình

891830

Điểm BĐVHX Phú Thịnh

Ấp Phú Hữu Đông, Xã Phú Thịnh, Huyện Tam Bình

Vĩnh Long

Tam Bình

891700

Bưu cục cấp 2 Tam Bình

Tổ 1 đến 12, Khóm 3, Thị Trấn Tam Bình, Huyện Tam Bình

Vĩnh Long

Tam Bình

891920

Điểm BĐVHX Tường Lộc

Ấp Tường Nhơn, Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình

Vĩnh Long

Tam Bình

891800

Điểm BĐVHX Tân Phú

Ấp Phú Thọ, Xã Tân Phú, Huyện Tam Bình

Vinh Long ZIP code – Tra On District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Vĩnh Long

Trà Ôn

892500

Bưu cục cấp 2 Trà Ôn

Số 10A, Tổ 1 đến 8, Khu 1, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn

Vĩnh Long

Trà Ôn

892750

Điểm BĐVHX Thiện Mỹ

Ấp Cây Điệp, Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn

Vĩnh Long

Trà Ôn

892580

Điểm BĐVHX Vĩnh Xuân

Ấp Vĩnh Trinh, Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn

Vĩnh Long

Trà Ôn

892610

Bưu cục cấp 3 Hựu Thành

Khu Phố Hựu Thành, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn

Vĩnh Long

Trà Ôn

892630

Điểm BĐVHX Thới Hòa

Ấp Tường Thịnh, Xã Thới Hòa, Huyện Trà Ôn

Vĩnh Long

Trà Ôn

892670

Điểm BĐVHX Hòa Bình

Ấp Ngãi Hòa, Xã Hoà Bình, Huyện Trà Ôn

Vĩnh Long

Trà Ôn

892650

Điểm BĐVHX Xuân Hiệp

Ấp Hồi Xuân, Xã Xuân Hiệp, Huyện Trà Ôn

Vĩnh Long

Trà Ôn

892730

Điểm BĐVHX Tân Mỹ

Ấp Mỹ An, Xã Tân Mỹ, Huyện Trà Ôn

Vĩnh Long

Trà Ôn

892710

Điểm BĐVHX Trà Côn

Ấp Trà Ngoa, Xã Trà Côn, Huyện Trà Ôn

Vĩnh Long

Trà Ôn

892690

Điểm BĐVHX Nhơn Bình

Ấp Sa Rày, Xã Nhơn Bình, Huyện Trà Ôn

Vĩnh Long

Trà Ôn

892540

Điểm BĐVHX Phú Thành

Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Thành, Huyện Trà Ôn

Vĩnh Long

Trà Ôn

892520

Điểm BĐVHX Lục Sỹ Thành

Ấp Tân An, Xã Lục Sỹ Thành, Huyện Trà Ôn

Vĩnh Long

Trà Ôn

892560

Điểm BĐVHX Tích Thiện

Ấp Tích Lộc, Xã Tích Thiện, Huyện Trà Ôn

Vĩnh Long

Trà Ôn

892501

Đại lý bưu điện An Thới

Tổ 1 đến 9, Khu 10 B, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn

Vĩnh Long

Trà Ôn

892600

Điểm BĐVHX Thuận Thới

Ấp Cống Đá, Xã Thuận Thới, Huyện Trà Ôn

Vĩnh Long

Trà Ôn

892502

Hòm thư Công cộng độc lập

Tổ 1đến 8, Khu 2, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn

Vĩnh Long

Trà Ôn

892506

Hòm thư Công cộng độc lập

Tổ 1 đến 6, Khu 3, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn

Vinh Long ZIP code – Vung Liem District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Vĩnh Long

Vũng Liêm

893220

Điểm BĐVHX Thanh Bình

Ấp Thái Bình, Xã Thanh Bình, Huyện Vũng Liêm

Vĩnh Long

Vũng Liêm

893240

Điểm BĐVHX Quới Thiện

Ấp Phú Thới, Xã Qưới Thiện, Huyện Vũng Liêm

Vĩnh Long

Vũng Liêm

893140

Điểm BĐVHX Trung Thành Tây

Ấp Hòa Nghĩa, Xã Trung Thành Tây, Huyện Vũng Liêm

Vĩnh Long

Vũng Liêm

893180

Điểm BĐVHX Quới An

Ấp Vàm An, Xã Qưới An, Huyện Vũng Liêm

Vĩnh Long

Vũng Liêm

892950

Điểm BĐVHX Trung Chánh

Ấp Rạch Rô, Xã Trung Chánh, Huyện Vũng Liêm

Vĩnh Long

Vũng Liêm

893200

Điểm BĐVHX Tân Quới Trung

Ấp Rạch Đôi, Xã Tân Qưới Trung, Huyện Vũng Liêm

Vĩnh Long

Vũng Liêm

892930

Điểm BĐVHX Trung Hiệp

Ấp Mướp Sát, Xã Trung Hiệp, Huyện Vũng Liêm

Vĩnh Long

Vũng Liêm

893060

Bưu cục cấp 3 Tân An Luông

Ấp Tám, Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm

Vĩnh Long

Vũng Liêm

892970

Bưu cục cấp 3 Hiếu Phụng

Ấp Nhơn Ngãi, Xã Hiếu Phụng, Huyện Vũng Liêm

Vĩnh Long

Vũng Liêm

892910

Điểm BĐVHX Trung Hiếu

Ấp Bình Thành, Xã Trung Hiếu, Huyện Vũng Liêm

Vĩnh Long

Vũng Liêm

892990

Điểm BĐVHX Hiếu Thuận

Ấp Phú Cường, Xã Hiếu Thuận, Huyện Vũng Liêm

Vĩnh Long

Vũng Liêm

893080

Điểm BĐVHX Trung Thành

Ấp Trung Trạch, Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm

Vĩnh Long

Vũng Liêm

893160

Điểm BĐVHX Trung An

Ấp An Phước, Xã Trung An, Huyện Vũng Liêm

Vĩnh Long

Vũng Liêm

893000

Điểm BĐVHX Hiếu Nhơn

Ấp Hiếu Minh B, Xã Hiếu Nhơn, Huyện Vũng Liêm

Vĩnh Long

Vũng Liêm

893020

Điểm BĐVHX Hiếu Thành

Ấp Hiếu Xân Tây, Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng Liêm

Vĩnh Long

Vũng Liêm

893040

Điểm BĐVHX Hiếu Nghĩa

Ấp Hiếu Văn, Xã Hiếu Nghĩa, Huyện Vũng Liêm

Vĩnh Long

Vũng Liêm

893100

Điểm BĐVHX Trung Ngãi

Ấp Giồng Ké, Xã Trung Ngãi, Huyện Vũng Liêm

Vĩnh Long

Vũng Liêm

893120

Điểm BĐVHX Trung Nghĩa

Ấp Phú Tiên, Xã Trung Nghĩa, Huyện Vũng Liêm

Vĩnh Long

Vũng Liêm

893130

Điểm BĐVHX Trung Thành Đông

Ấp Đại Hòa, Xã Trung Thành Đông, Huyện Vũng Liêm

Vĩnh Long

Vũng Liêm

892900

Bưu cục cấp 2 Vũng Liêm

Khóm 1, Thị Trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm

 

Advertisements
Scroll to Top