Advertisements

Tây Ninh Postal Code (Zip Code)

Advertisements

Tây Ninh Postal Code (Zip Code) contains a string of six (6) numbers which is recognized by the Universal Postal Union (UPU). This city is one of the regions located in Vietnam (VN). See below for more details.

INFORMATION
Province Tây Ninh
Postal Code 840000 – 843470
Area Code +84
ISO VNM
Country Vietnam
Region Asia

See below for complete zip code lists for Tây Ninh areas.

Tây Ninh Zip Codes

District Zip Code
Tay Ninh City 840000 – 841401
Ben Cau District 842900 – 842967
Chau Thanh District 842400 – 842574
Duong Minh Chau Distrct 841700 – 841768
Go Dau District 843100 – 843241
Hoa Thanh Town 842700 – 842816
Tan Bien District 842200 – 842222
Tan Chau District 841900 – 842030
Trang Bang Town 843300 – 843470

Tay Ninh ZIP code – Tay Ninh City

Province

City

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Tây Ninh

Tây ninh

840000

Bưu cục cấp 1 GD Cấp 1 Tây Ninh

Số 186, Đường 30/4, Phường 3, tây ninh

Tây Ninh

Tây ninh

841120

Bưu cục cấp 3 Hiệp Ninh

Số 799, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Hiệp Ninh, tây ninh

Tây Ninh

Tây ninh

840900

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Tây Ninh

Số 285, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 3, tây ninh

Tây Ninh

Tây ninh

841350

Bưu cục cấp 3 KHL TÂY NINH

Số 186, Đường 30/4, Phường 3, tây ninh

Tây Ninh

Tây ninh

841410

Bưu cục cấp 3 Phường 1

Số 002, Đường Tua Hai, Phường 1, tây ninh

Tây Ninh

Tây ninh

841200

Bưu cục cấp 3 Cửa số 2

Số 779, Tổ 1, Ấp Ninh Phước, Xã Ninh Thạnh, tây ninh

Tây Ninh

Tây ninh

841380

Bưu cục cấp 3 Ninh Sơn

Ấp Ninh Thọ, Xã Ninh Sơn, tây ninh

Tây Ninh

Tây ninh

841180

Điểm BĐVHX Ninh Thạnh

Ấp Ninh Hòa, Xã Ninh Thạnh, tây ninh

Tây Ninh

Tây ninh

841540

Điểm BĐVHX Bình Minh

Ấp Kinh Tế, Xã Bình Minh, tây ninh

Tây Ninh

Tây ninh

841391

Điểm BĐVHX Tân Bình

Ấp Tân Trung, Xã Tân Bình, tây ninh

Tây Ninh

Tây ninh

841400

Điểm BĐVHX Thạnh Tân 1

Ấp Thạnh Trung, Xã Thạnh Tân, tây ninh

Tây Ninh

Tây ninh

841401

Điểm BĐVHX Thạnh Tân

Ấp Thạnh Đông, Xã Thạnh Tân, tây ninh

Tay Ninh ZIP code – Ben Cau District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Tây Ninh

Bến Cầu

842900

Bưu cục cấp 2 Bến Cầu

Số 429, Khu phố 2, Thị Trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu

Tây Ninh

Bến Cầu

842980

Bưu cục cấp 3 Khẩu Mộc Bài

Ấp Thuận Tây, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu

Tây Ninh

Bến Cầu

842950

Bưu cục cấp 3 Long Thuận

Số 579, Ấp Long Hòa, Xã Long Thuận, Huyện Bến Cầu

Tây Ninh

Bến Cầu

842981

Điểm BĐVHX Lợi Thuận

Số 04, Ấp Thuận Tâm, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu

Tây Ninh

Bến Cầu

842930

Điểm BĐVHX Long Chữ

Số 150, Ấp Long Hòa 1, Xã Long Chữ, Huyện Bến Cầu

Tây Ninh

Bến Cầu

842940

Điểm BĐVHX Long Giang

Số 164, Ấp Cao Su, Xã Long Giang, Huyện Bến Cầu

Tây Ninh

Bến Cầu

842941

Điểm BĐVHX Long Phước

Ấp Long Tân, Xã Long Giang, Huyện Bến Cầu

Tây Ninh

Bến Cầu

842998

Điểm BĐVHX An Thạnh

Số 39, Ấp Voi, Xã An Thạnh, Huyện Bến Cầu

Tây Ninh

Bến Cầu

842925

Hòm thư Công cộng BCU9

Ấp Rừng Dầu, Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu

Tây Ninh

Bến Cầu

842967

Hòm thư Công cộng BCU10

Ấp Long Châu, Xã Long Khánh, Huyện Bến Cầu

Tay Ninh ZIP code – Chau Thanh District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Tây Ninh

Châu Thành

842400

Bưu cục cấp 2 Châu Thành

Số Tổ 1, Khu phố 1, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành

Tây Ninh

Châu Thành

842420

Bưu cục cấp 3 Thái Bình

Số Tổ 1, Ấp Bình Phong, Xã Thái Bình, Huyện Châu Thành

Tây Ninh

Châu Thành

842500

Bưu cục cấp 3 Thành Long

Số Tổ 1, Ấp Thành Trung, Xã Thành Long, Huyện Châu Thành

Tây Ninh

Châu Thành

842411

Điểm BĐVHX Đồng Khởi 1

Tổ 12, Ấp Cầy Xiêng, Xã Đồng Khởi, Huyện Châu Thành

Tây Ninh

Châu Thành

842434

Điểm BĐVHX Hảo Đước

Tổ 1, Ấp Bàu Sen, Xã Hảo Đước, Huyện Châu Thành

Tây Ninh

Châu Thành

842440

Điểm BĐVHX Phước Vinh 1

Tổ 1, Ấp Phước Hòa, Xã Phước Vinh, Huyện Châu Thành

Tây Ninh

Châu Thành

842490

Điểm BĐVHX Biên Giới

Tổ 2, Ấp Bến Cầu, Xã Biên Giới, Huyện Châu Thành

Tây Ninh

Châu Thành

842480

Điểm BĐVHX Hòa Thạnh

Tổ 3, Ấp Hiệp Phước, Xã Hoà Thạnh, Huyện Châu Thành

Tây Ninh

Châu Thành

842460

Điểm BĐVHX Trí Bình

Tổ 2, Ấp Tầm Long, Xã Trí Bình, Huyện Châu Thành

Tây Ninh

Châu Thành

842470

Điểm BĐVHX Hòa Hội

Tổ 1, Ấp Lưu Văng Vẳng, Xã Hoà Hội, Huyện Châu Thành

Tây Ninh

Châu Thành

842531

Điểm BĐVHX Thanh Điền 1

Tổ 7, Ấp Thanh Trung, Xã Thanh Điền, Huyện Châu Thành

Tây Ninh

Châu Thành

842520

Điểm BĐVHX Ninh Điền

Tổ 1, Ấp Gò Nổi, Xã Ninh Điền, Huyện Châu Thành

Tây Ninh

Châu Thành

842550

Điểm BĐVHX Long Vĩnh

Tổ 2, Ấp Long Châu, Xã Long Vĩnh, Huyện Châu Thành

Tây Ninh

Châu Thành

842560

Điểm BĐVHX An Cơ

Tổ 6, Ấp Vịnh, Xã An Cơ, Huyện Châu Thành

Tây Ninh

Châu Thành

842581

Kiốt bưu điện Trung Đoàn 4

Ấp Bình Phong, Xã Thái Bình, Huyện Châu Thành

Tây Ninh

Châu Thành

842574

Hòm thư Công cộng CTH29

Tổ 8, Ấp Thanh Bình, Xã An Bình, Huyện Châu Thành

Tay Ninh ZIP code – Duong Minh Chau Distrct

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Tây Ninh

Dương Minh Châu

841700

Bưu cục cấp 2 Dương Minh Châu

Số 383, Khu phố 1, Thị Trấn Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu

Tây Ninh

Dương Minh Châu

841720

Bưu cục cấp 3 Bàu Năng

Ấp Ninh Hiệp, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu

Tây Ninh

Dương Minh Châu

841710

Điểm BĐVHX Phan

Ấp Phước Tân 1, Xã Phan, Huyện Dương Minh Châu

Tây Ninh

Dương Minh Châu

841770

Điểm BĐVHX Phước Ninh

Ấp Phước Tân, Xã Phước Ninh, Huyện Dương Minh Châu

Tây Ninh

Dương Minh Châu

841780

Điểm BĐVHX Phước Minh 1

Ấp B2, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu

Tây Ninh

Dương Minh Châu

841791

Điểm BĐVHX Phước Minh

Ấp B1, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu

Tây Ninh

Dương Minh Châu

841730

Điểm BĐVHX Chà Là

Ấp Ninh Hưng 2, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu

Tây Ninh

Dương Minh Châu

841740

Điểm BĐVHX Cầu Khởi

Ấp Khởi Hà, Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu

Tây Ninh

Dương Minh Châu

841750

Điểm BĐVHX Lộc Ninh

Ấp Lộc Hiệp, Xã Lộc Ninh, Huyện Dương Minh Châu

Tây Ninh

Dương Minh Châu

841800

Điểm BĐVHX Bến Củi

Ấp 2, Xã Bến Củi, Huyện Dương Minh Châu

Tây Ninh

Dương Minh Châu

841760

Điểm BĐVHX Truông Mít

Ấp Thuận An, Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu

Tây Ninh

Dương Minh Châu

841810

Điểm BĐVHX Suối Đá

Ấp Phước Bình 1, Xã Suối Đá, Huyện Dương Minh Châu

Tây Ninh

Dương Minh Châu

841818

Điểm BĐVHX Suối Đá 1

Ấp Phước Bình 2, Xã Suối Đá, Huyện Dương Minh Châu

Tây Ninh

Dương Minh Châu

841768

Kiốt bưu điện Thuận Hòa

Tổ 1, Ấp Thuận Hòa, Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu

Tay Ninh ZIP code – Go Dau District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Tây Ninh

Gò Dầu

843100

Bưu cục cấp 2 Gò Dầu

Số Ô 2/48, Ấp Thanh Hà, Thị Trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu

Tây Ninh

Gò Dầu

843120

Điểm BĐVHX Thanh Phước

Ấp Cây Xoài, Xã Thanh Phước, Huyện Gò Dầu

Tây Ninh

Gò Dầu

843121

Điểm BĐVHX Thanh Phước 1

Ấp Trâm Vàng 1, Xã Thanh Phước, Huyện Gò Dầu

Tây Ninh

Gò Dầu

843140

Điểm BĐVHX Phước Thạnh

Ấp Phước Hội, Xã Phước Thạnh, Huyện Gò Dầu

Tây Ninh

Gò Dầu

843160

Điểm BĐVHX Phước Đông 1

Ấp Suối Cao A, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu

Tây Ninh

Gò Dầu

843165

Điểm BĐVHX Phước Đông

Số 187, Ấp Phước Đức A, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu

Tây Ninh

Gò Dầu

843190

Điểm BĐVHX Hiệp Thạnh 1

Ấp Giữa, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu

Tây Ninh

Gò Dầu

843191

Điểm BĐVHX Hiệp Thạnh

Số 117, Ấp Cây Da, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu

Tây Ninh

Gò Dầu

843170

Điểm BĐVHX Bàu Đồn 1

Số 286, Ấp 4, Xã Bàu Đồn, Huyện Gò Dầu

Tây Ninh

Gò Dầu

843171

Điểm BĐVHX Bàu Đồn

Ấp 6, Xã Bàu Đồn, Huyện Gò Dầu

Tây Ninh

Gò Dầu

843220

Điểm BĐVHX Thạnh Đức

Số 001, Ấp Bến Đình, Xã Thạnh Đức, Huyện Gò Dầu

Tây Ninh

Gò Dầu

843240

Điểm BĐVHX Cẩm Giang 1

Số 038, Ấp Cẩm Thắng, Xã Cẩm Giang, Huyện Gò Dầu

Tây Ninh

Gò Dầu

843241

Điểm BĐVHX Cẩm Giang

Ấp Cẩm An, Xã Cẩm Giang, Huyện Gò Dầu

Tay Ninh ZIP code – Hoa Thanh Town

Province

Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Tây Ninh

Hoà Thành

842700

Bưu cục cấp 2 Hòa Thành

Khu phố 4, Thị Trấn Hoà Thành, Huyện Hoà Thành

Tây Ninh

Hoà Thành

842740

Bưu cục cấp 3 Mít Một

Số QL22, Ấp Hiệp Hòa, Xã Hiệp Tân, Huyện Hoà Thành

Tây Ninh

Hoà Thành

842720

Điểm BĐVHX Long Thành Bắc

Ấp Long Mỹ, Xã Long Thành Bắc, Huyện Hoà Thành

Tây Ninh

Hoà Thành

842744

Điểm BĐVHX Hiệp Tân

Ấp Hiệp Định, Xã Hiệp Tân, Huyện Hoà Thành

Tây Ninh

Hoà Thành

842748

Điểm BĐVHX Hiệp Tân 1

Ấp Hiệp An, Xã Hiệp Tân, Huyện Hoà Thành

Tây Ninh

Hoà Thành

842750

Điểm BĐVHX Long Thành Trung

Số QL22B, Ấp Long Trung, Xã Long Thành Trung, Huyện Hoà Thành

Tây Ninh

Hoà Thành

842790

Điểm BĐVHX Trường Tây

Ấp Long Hải, Xã Trường Tây, Huyện Hoà Thành

Tây Ninh

Hoà Thành

842780

Điểm BĐVHX Long Thành Nam 2

Số QL22B, Ấp Long Bình, Xã Long Thành Nam, Huyện Hoà Thành

Tây Ninh

Hoà Thành

842770

Điểm BĐVHX Long Thành Nam 1

Số 12/13B, Ấp Long Bình, Xã Long Thành Nam, Huyện Hoà Thành

Tây Ninh

Hoà Thành

842771

Điểm BĐVHX Long Thành Nam

Ấp Long Yên, Xã Long Thành Nam, Huyện Hoà Thành

Tây Ninh

Hoà Thành

842800

Điểm BĐVHX Trường Đông 1

Ấp Trường Lưu, Xã Trường Đông, Huyện Hoà Thành

Tây Ninh

Hoà Thành

842801

Điểm BĐVHX Trường Đông

Ấp Trường Lưu, Xã Trường Đông, Huyện Hoà Thành

Tây Ninh

Hoà Thành

842816

Hòm thư Công cộng HTH14

Ấp Trường Thiện, Xã Trường Hoà, Huyện Hoà Thành

Tay Ninh ZIP code – Tan Bien District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Tây Ninh

Tân Biên

842200

Bưu cục cấp 2 Tân Biên

Khu phố 2, Thị Trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên

Tây Ninh

Tân Biên

842250

Bưu cục cấp 3 Tân Lập

Ấp Tân Hòa, Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên

Tây Ninh

Tân Biên

842290

Bưu cục cấp 3 Mỏ Công

Ấp Một, Xã Mỏ Công, Huyện Tân Biên

Tây Ninh

Tân Biên

842211

Điểm BĐVHX Thạnh Bình 1

Ấp Thạnh Lợi, Xã Thạnh Bình, Huyện Tân Biên

Tây Ninh

Tân Biên

842230

Điểm BĐVHX Thạnh Bắc

Ấp Suối Mây, Xã Thạnh Bắc, Huyện Tân Biên

Tây Ninh

Tân Biên

842260

Điểm BĐVHX Tân Bình

Ấp Tân Thanh, Xã Tân Bình, Huyện Tân Biên

Tây Ninh

Tân Biên

842240

Điểm BĐVHX Thạnh Tây

Ấp Thạnh Trung, Xã Thạnh Tây, Huyện Tân Biên

Tây Ninh

Tân Biên

842270

Điểm BĐVHX Hòa Hiệp

Ấp Hòa Bình, Xã Hoà Hiệp, Huyện Tân Biên

Tây Ninh

Tân Biên

842280

Điểm BĐVHX Tân Phong

Ấp Sân Bay, Xã Tân Phong, Huyện Tân Biên

Tây Ninh

Tân Biên

842310

Điểm BĐVHX Trà Vong

Ấp Suối Ông Đình, Xã Trà Vong, Huyện Tân Biên

Tây Ninh

Tân Biên

842222

Kiốt bưu điện Thạnh Bình

Ấp Thạnh Hòa, Xã Thạnh Bình, Huyện Tân Biên

Tay Ninh ZIP code – Tan Chau District

Province

District

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Tây Ninh

Tân Châu

841900

Bưu cục cấp 2 Tân Châu

Khu phố 1, Thị Trấn Tân Châu, Huyện Tân Châu

Tây Ninh

Tân Châu

841960

Bưu cục cấp 3 Tân Đông

Ấp Đông Tiến, Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu

Tây Ninh

Tân Châu

841910

Điểm BĐVHX Suối Dây

Ấp 3, Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu

Tây Ninh

Tân Châu

841980

Điểm BĐVHX Tân Hiệp

Ấp Thạnh Phú, Xã Tân Hiệp, Huyện Tân Châu

Tây Ninh

Tân Châu

841930

Điểm BĐVHX Suối Ngô

Ấp 2, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu

Tây Ninh

Tân Châu

841950

Điểm BĐVHX Tân Hòa

Ấp Tân Thuận, Xã Tân Hoà, Huyện Tân Châu

Tây Ninh

Tân Châu

841990

Điểm BĐVHX Tân Hội

Ấp Hội Phú, Xã Tân Hội, Huyện Tân Châu

Tây Ninh

Tân Châu

842000

Điểm BĐVHX Tân Hà

Ấp Tân Dũng, Xã Tân Hà, Huyện Tân Châu

Tây Ninh

Tân Châu

842010

Điểm BĐVHX Thạnh Đông

Ấp Thạnh Nghĩa, Xã Thạnh Đông, Huyện Tân Châu

Tây Ninh

Tân Châu

842050

Điểm BĐVHX Tân Thành

Ấp Tân Trung, Xã Tân Thành, Huyện Tân Châu

Tây Ninh

Tân Châu

842020

Điểm BĐVHX Tân Phú

Ấp Tân Hòa, Xã Tân Phú, Huyện Tân Châu

Tây Ninh

Tân Châu

842030

Điểm BĐVHX Tân Hưng 1

Ấp Tân Tây, Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu

Tay Ninh ZIP code – Trang Bang Town

Province

Town

ZIP code/ Postal code

Post Office

Address

Tây Ninh

Trảng Bàng

843300

Bưu cục cấp 2 Trảng Bàng

Số 146, Đường Quốc Lộ 22, Thị Trấn Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng

Tây Ninh

Trảng Bàng

843440

Bưu cục cấp 3 Khu Công Nghiệp Trảng Bàng

Ấp An Bình, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng

Tây Ninh

Trảng Bàng

843461

Bưu cục cấp 3 Linh Trung III

Ấp Suối Sâu, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng

Tây Ninh

Trảng Bàng

843330

Điểm BĐVHX Gia Lộc

Ấp Lộc Trác, Xã Gia Lộc, Huyện Trảng Bàng

Tây Ninh

Trảng Bàng

843340

Điểm BĐVHX Lộc Hưng

Ấp Lộc Tân, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng

Tây Ninh

Trảng Bàng

843360

Điểm BĐVHX Đôn Thuận

Ấp Sóc Lào, Xã Đôn Thuận, Huyện Trảng Bàng

Tây Ninh

Trảng Bàng

843390

Điểm BĐVHX Gia Bình

Số 485 Tổ 27, Ấp Chánh, Xã Gia Bình, Huyện Trảng Bàng

Tây Ninh

Trảng Bàng

843370

Điểm BĐVHX An Hòa

Số 205, Ấp An Quới, Xã An Hoà, Huyện Trảng Bàng

Tây Ninh

Trảng Bàng

843420

Điểm BĐVHX Phước Lưu

Ấp Gò Ngãi, Xã Phước Lưu, Huyện Trảng Bàng

Tây Ninh

Trảng Bàng

843430

Điểm BĐVHX Bình Thạnh

Ấp Bình Hòa, Xã Bình Thạnh, Huyện Trảng Bàng

Tây Ninh

Trảng Bàng

843400

Điểm BĐVHX Phước Chỉ

Ấp Phước Đông, Xã Phước Chỉ, Huyện Trảng Bàng

Tây Ninh

Trảng Bàng

843470

Điểm BĐVHX Hưng Thuận

Ấp Cầu Xe, Xã Hưng Thuận, Huyện Trảng Bàng

 

Advertisements
Scroll to Top

Don’t miss our latest Update

Join our weekly newsletter to receive latest information from us