Udung Uko Zip Code | Udung-Uko LGA Postal/Zip Code

On this page, you shall discover NIPOST approved Udung Uko Zip Code | Udung-Uko LGA Postal/Zip Code for your resident in Akwa Ibom State.

Afaha Okpo Postal Code Akwa Ibom

Some areas within Afaha Okpo do no use the same postcode. Check the table below carefully for your exact location:

Location Postcode
Eyobisung 523105
Eyofin 523105
Uboro Isong Inyang 523105
Udung Adatang 523105
Udung Esio 523105
Udung Uko 523105
Usung 523105
Eyo Ulung 523105
Eyo Uwe 523105
Edikor Eyiba 523105
Edikor Eyobiosio 523105
Edikor Eyokpu 523105
Eniongo 523105
Eye Oko 523105
Eyo Atai 523105
Eyo Atang 523105
Eyo Ating-Osung 523105
Eyo Ebieme 523105
Eyo Esio Osung 523105
Eyo Nsek 523105
Eyo Okponung 523105
Eyo Ukpe 523105
Eyo Uliong 523105
Udung Ulo 523101
Udung Usotaiudung Ekung 523101
Eyo Ekung Inyang 523101
Eyo Obiosio 523101
Udung Esien 523101
Esin Ufot 523101
Esuk Oro 523101
Udini 523113
Udombo 523113
Udung Eyo Adaeba 523113
Uko Akpan 523113
Ekiebong 523113
Eyo Efai 523113
Eyo Ukut 523113
Ibete 523113
Ibuet Ikot 523113
Uba 523113
Ubotuong 523113

Okpo clan Postal Code Akwa Ibom

Locations within Okpo Clan use the same:

Location Postcode
Enino 523105
Eyiba 523105
Eyo Ating Osung 523105
Eyo Esin 523105
Eyo Esio Usung 523105
Eyo Uliong 523105
Eyo-Ating 523105
Eyobiosio 523105
Eyofin 523105
Eyoko 523105
Eyokponung 523105
Eyokpu 523105
Eyosio-Osung 523105
Eyotai 523105
Udng Otok 523105
Udung Adatang 523105

Ubodung Postal Code Akwa Ibom

Areas in Ubodung use on code:

Location Postcode
Ekim 523106
Ubodung 523106

Ubodung Clan Postal Code Akwa Ibom

Locations within Ubodung Clan use the same:

Location Postcode
Ekim 523106
Ubodung 523106

Leave a Comment